Referat af Generalforsamling i Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur-eliten. Ponydressur.dk. Fredag den 17 juli 2020 efter sidste klasse i Sundeved Rideklub.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.Valg af dirigent
Ulrik Gert Nielsen blev valgt
1.a Valg af referent
Janne Jensen blev valgt
2.Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed det forløbne år
Formandens beretning om foreningens virke blev godkendt
3.Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Det reviderede regnskab blev godkendt
4.Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer
Ulrik Gert Nielsen havde fremsendt et forslag om, at Landstræneren og Holdlederen sammen kan
udpege en fungerende formand frem til næste Generalforsamling. Den Fungerende Formand overtager
Holdlederens formandskab og stemmeret. Holdlederen deltager uforandret i bestyrelsesmøderne og
varetager stadig, som nævnt i vedtægternes pkt. 6.7, foreningens daglige ledelse i samarbejde med
landstræneren.
Såfremt ovenstående punkt vedtages, stilles der fra Landstræneren og Holdlederen forslag om, at
Rigmor Kristensen indstilles som fungerende formand frem til Generalforsamling 2021
Punkterne blev vedtaget med stor applaus.
5.Fastsættelse af kontingent
Godkendt kontingent på 150 kr. pr medlem fortsætter
6.Valg til bestyrelse
Fungerende Formand er Rigmor Kristensen
Landstræner Dennis Fisker er født medlem
Dorte Njor-Larsen blev genvalgt
Ulrik Gert Nielsen blev nyvalgt
Mette Larsen-Ledet blev nyvalgt
Suppleanter:
Line Rude Hare blev nyvalgt
Christina Mejerholm blev nyvalgt
7.Valg af revisor
Peter Fischer blev genvalgt
Camilla Stengelshøj Sode Salling blev genvalgt
8.Eventuelt
Ulrik Gert Nielsen foreslog, at den nye bestyrelse inden generalforsamlingen 2021, forbereder forslag
til vedtægtsændringer, således at bestyrelsessammensætningen bliver mere fleksibel og operativ,
samt dækker bredt i medlemsgruppen og eventuelt udvides.
Landstræneren fortalte om de tiltag der er i gang i Rideforbundet med trænerseminar. Et tiltag, som
ponydressur.dk støtter økonomisk op om.
Herudover støtter Foreningen også op omkring tilknytning af fysisk træner til nogle af samlingerne.