Støtteforeningens vedtægter

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er Støtteforeningen for talentudvikling af ponydressur-eliten (ponydressur.dk).

1.2 Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor Foreningens formand har bopæl.

2. FORMÅL

2.1 Foreningens formål er at udvikle og støtte ponydressursporten i Danmark på eliteplan gennem

· at skabe et aktivt foreningsliv,

· aktiviteter i forbindelse med stævner i Danmark og i udlandet,

· informationsvirksomhed, herunder via hjemmesiden, og

· at skaffe sponsorer og anden økonomisk støtte til Foreningens virksomhed.

3. MEDLEMMER

3.1 Som medlem af Foreningen kan optages alle, der er interesseret i at støtte Foreningens formål. Indmeldelse og udmeldelse sker via Foreningens hjemmeside. Medlemskab følger Foreningens regnskabsår. Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

4. GENERALFORSAMLING

4.1 Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned i forbindelse med et landsstævne.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, bestyrelsen eller mindst 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned efter at krav herom er fremsat og finder sted så vidt muligt i forbindelse med det førstkommende landsstævne.

4.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via Foreningens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

4.5 Emner, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage efter indkaldelsens udsendelse.

4.6 Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

4.8 De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

4.9 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten.

5. BESTYRELSE

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af landstræneren, holdlederen for ponydressur og 3 medlemmer valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen. Holdlederen for ponydressur er formand for bestyrelsen.

5.2 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, vælger bestyrelsen en næstformand og en kasserer.

5.3 Bestyrelsen nedsætter udvalg af medlemmer af Foreningen, som varetager konkrete opgaver.

6. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

6.1 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når det er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen eller revisor fremsætter begæring herom.

6.2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.

6.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i vedtægten. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

6.4 Over møder i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.

6.5 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6.6 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt (prokura) alene eller 2 i forening.

6.7 Foreningens daglige ledelse varetages af landstræneren og holdlederen for ponydressur.

7. TEGNING OG HÆFTELSE

7.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af hele bestyrelsen.

7.2 For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen hæftelse for de Foreningen påhvilende forpligtelser.

8. ÅRSREGNSKAB

8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

8.2 Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen eller den daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom et årsregnskab bestående af en ledelsesberetning, et årsregnskab med resultatopgørelse og balance.

9. REVISION

9.1 Det i 8.2 nævnte årsregnskab skal revideres af Foreningens revisor.

9.2 Det af revisor reviderede årsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. 4.7, litra 3.

10. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

10.1 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Foreningens midler.

10.2 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Foreningen.

10.3 Ethvert aktiv som Foreningen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på Foreningens navn, og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

11. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

11.1 Forslag om ændringer af Foreningens vedtægter eller om Foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsorden for en generalforsamling, og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 6/10 flertal af de tilstedeværende medlemmer af Foreningen. Opløses Foreningen, skal Foreningens formue anvendes til et formål i overensstemmelse med pkt. 2.1 efter bestyrelsens beslutning.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Århus, den 2. marts 2012.